AKTUALITY

Hodnotící výroční zpráva o činnosti za rok 2017

Hodnotící výroční zpráva o činnosti je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2017 a končící dnem 31. prosince 2017, na základě vyhodnocení činnosti OS ČUS Uherské Hradiště a jeho jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady OS ČUS Uherské Hradiště, konané dne 21. března 2018

Obsah

 • Obecné informace o organizaci
 • Hlavní a vedlejší činnost organizace
 • Struktura organizace
 • Členská základna
 • Hospodaření organizace

1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: Okresní sdružení České unie sportu Uherské Hradiště, z.s.

Sídlo: Tyršovo náměstí 440, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 00435953

Právní forma: spolek

Spisová značka: L 2934 vedená u Krajského soudu v Brně

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

OS ČUS Uherské Hradiště má svou hlavní činnost vymezenou stanovami. Ve sledovaném období realizovalo veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

 • Vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty na území okresu své působnosti.
 • Poskytování služeb svým členským subjektům, případně dalším organizacím či institucím, které působí v rámci sportovního prostředí.
 • Vytváření široké možnosti užívání sportovišť svých členských subjektů pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.
 • Podporovat budování, provozování a údržbu sportovního zařízení vlastněných nebo užívaných členskými subjekty.
 • Provozování ve svých členských subjektech sportovní a obdobnou činnost pro členskou základnu i ostatní zájemce z řad veřejnosti.
 • Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
 • Zajišťování v oblasti sportu, vzdělávání a školení.
 • Vyhlašování a spoluorganizování programů rozvoje sportu.
 • Pořádání nebo podílení se na pořádání sportovních a sportovně-kulturních akcích.
 • Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury a zdraví.
 • Spravování vlastního majetku

3. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Okresního sdružení ČUS Uherské Hradiště, z.s. je Valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je Výkonný výbor. Členové organizace jsou Tělovýchovné jednoty, Sportovní kluby a organizační složky/články národního svazu sdruženého v České unii sportu, který vyvíjí svou činnost na území okresu Uherské Hradiště.

Statutárním orgánem OS ČUS Uherské Hradiště je předseda: Ing. Stanislav Travenec

Ve sledovaném období došlo ke změně předsedy. Odstoupil předseda František Grebeníček a nově byl zvolen za předsedu Ing. Stanislav Travenec.

V ostatním ke změně nedošlo.

Členové VV OS ČUS UH jsou:

Ing. Travenec Stanislav - předseda

Bahula Miroslav - místopředseda

ing. Hedbávný Lumír

Stojaspal Libor

Grebeníček František

4. Členská základna

Ve 113 sportovních organizacích TJ/SK sdružených v OS ČUS Uh. Hradiště působí 29 368 členů.

5. Hospodaření organizace

OS ČUS Uherské Hradiště v průběhu roku 2017 svou činnost financoval z členských příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a z příspěvků z dotací MŠMT.

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření -16 191,-Kč. Podrobnější informace o hospodaření organizace v roce 2017 jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy (příl. č.1 Výkaz zisku a ztráty, příl.č.2 Rozvaha)

15.5.2017


Zpráva ze zasedání Výkonného výboru ČUS 13. května 2017

V sobotu 13. května ráno se ve Sportovním centru Nymburk uskutečnila ještě před jednáním valné hromady schůze Výkonného výboru České unie sportu.

Výkonný výbor schválil projekt ČUS zaměřený na sportovní a pohybové aktivity pro seniory. včetně rozdělení finanční podpory pořadatelům jednotlivých akcí ve výši 900 000 korun z účelové dotace Ministerstva školství. Tento projekt byl vytvořen z iniciativy ČUS, neboť vzhledem k demografickému vývoji v České republice se počet seniorů neustále zvyšuje a v roce 2020 budou tvořit třetinu veškerého obyvatelstva. Současně s tím se však prodlužuje jejich průměrný věk i proces tzv. zdravého stárnutí. Jedním z důležitých faktorů je přiměřená a pravidelná pohybová aktivita, kterou účastníkům nad 60 let nabídne připravený seriál 49 akcí ve všech regionech ČR.

VV ČUS projednal na základě akceptace MŠMT návrh na rozdělení neinvestiční dotace z programu MŠMT č. IV "Údržba a provoz sportovních zařízení" na rok 2017 a schválil její distribuci prostřednictvím servisních center sportu. Rozhodl vyčlenit částku 10 milionů korun pro zabezpečení údržby a provozu sportovních zařízení ve vlastnictví ČUS. Zbývajících 35 milionů korun se rozdělí sdruženým subjektům, které o dotaci prostřednictvím ČUS požádaly a nebyly se seznamu MŠMT vyřazeny.

Vzhledem k současnému pozastavení dotací ze strany MŠMT vyhověl VV ČUS žádosti Českomoravského svazu hokejbalu o půjčku z Rezervního fondu svazů ČUS ve výši milionu korun, v souvislosti s pořadatelstvím nadcházejícího mistrovství světa v ČR a České asociaci adventure outdoor extreme sport na zajištění účasti reprezentantů na mistrovství světa.

V dalším průběhu VV ČUS pověřil Luďka Sásku, ředitele Lyžařského areálu ČUS na Zadově, k výkonu členských práv ČUS na valné hromadě spolku Asociace horských středisek ČR. VV ČUS také schválil termíny svých jednání ve druhé polovině roku 2017: 12. září, 10. října, 14. listopadu a 19. prosince. Podzimní celostátní porady se uskuteční v těchto termínech: 7. listopadu sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, 8. listopadu národní sportovní svazy.


10.6.2017

Evropského týdne sportu (23.-30. září 2017)

Vážení sportovní přátelé,jménem generálního sekretáře ČOV Petra Graclíka si Vás dovolujeme informovat o konání 3. ročníku Evropského týdne sportu (23.-30. září 2017), jehož koordinátorem pro Českou republiku je Český olympijský výbor.Přihlaste sportovní akce, které organizujete, pod tento projekt a staňte se tak součástí evropského hnutí za pohybovou aktivitu všech věkových skupin napříč Starým kontinentem.Spolu s Evropskou komisí, která je iniciátorem projektu, připravujeme materiální podporu přihlášených akcí.Více informací o projektu, možnostech nefinanční spolupráce i systém přihlášek najdete v přílohách.Těšíme se na spolupráci s Vámi!

více zde...